ESQUERDA UNIDA DE VIGO PRESENTA EN BRUSELAS ALEGACIÓNS CONTRA O INFORME FINAL DA COMISIÓN EUROPEA DA VISITA Á RÍA DE VIGO

O coordenador local de EU, Rubén Pérez, deu traslado hoxe ao eurodeputado de IU e membro da comisión que visitou a Ría de Vigo Willy Meyer de enmendas para contrarrestar o contido do informe que califica de “boa xestión” a nova depuradora e o estado da contaminación da ría de Vigo

O informe que atópase na fase final argumenta como “suposicións” a presencia elevada de coliformes nas augas interiores da ría e fai consideracións sobre a efectividade da nova depuradora en construcción que para EU non teñen argumento técnico ningún

O coordenador local de EU sigue argumentando que a defensa da nova macrodepuradora como solución á contaminación na ría e que a comisión europea de por descartado o sistema de microdepuradoras en todo o térmo municipal de Vigo son un grave erro. Literalmente o informe fala de “que no tenía sentido separar el tratamiento de las aguas residuales de una única conurbación en varias plantas de tratamiento, ya que la construcción de las plantas reduciría las economías de escala, además de que hay poco terreno disponible e iría en contra de los criterios técnicos establecidos en el estudio de impacto ambiental”

ESQUERDA UNIDA considera como excesivamente confiada a comisión europea coa explicacións das autoridades sobre emisarios submarinos ilegais e di que é absolutamente falso que estes esten inutilizados e que simplemente virtan augas pluviais cando hai grandes choivas, algo que contradí as numerosas denuncias de verquidos formuladas ao SEPRONA por veciños e colectivos medioambientais de Vigo. Chega a decir o informe da comisión sobre a visita que fixeron aos puntos negros de verquidos que “El barco se acercó al punto de vertido de la tubería de salida de aguas residuales de la actual planta de tratamiento de Vigo, pero no se apreció ningún efecto en la superficie marina. Los peticionarios vieron varios de los «puntos negros» desde el barco, aunque en aquel momento no se detectaron vertidos de aguas residuales. Según Philippe Boulland, gracias a este conocimiento de primera mano de la situación, se pudieron abordar debidamente las cuestiones con el alcalde de Vigo y, más tarde, con el Gobierno regional.

O informe asegura que a construcción e o proxecto da nova depuradora é correcto e pode dar solucións aos verquidos de aguas sen tratar á ría mesmo argumentando que non detectan separación de augas pluviais e residuais e “quedan contentos con unha exposición que dí que a pesar de esta eiva a tecnoloxía da nova planta poderá asumir os aluvións en tempos de choivas” algo que para EU é absolutamente discutible e imposible nos casos de averías nos dixestores da mesma.

ADXUNTAMOS INFORME DA COMISIÓN QUE VISITOU A RÍA DE VIGO
ICONO PDF

Advertisements

ESQUERDA UNIDA DEFENDE EN BRUSELAS QUE A NOVA DEPURADORA DE VIGO NON CONCRETA UNHA POLÍTICA EFICAZ DE DEPURACIÓN DE AUGAS NA RÍA

Xunqueira LagaresO eurodeputado de IU, Willy Meyer, defendeu a petición de EU de Vigo redactar de novo o informe sobre a contaminación ambiental na ría de Vigo e considera que o PP está presionando de xeito “brutal” para que as conclusión do informe disfracen a realidade das nosas rías e das políticas de depuración de augas residuais.

O coordenador local de EU, Rubén Pérez, trasladou onte ao eurodeputado de EU Willy Meyer valoracións sobre a propora de informe do Parlamento Europeo sobre a visita que realizaron a Vigo para comprobar o estado das augas da Ría e da política de depuración existente. Para ESQUERDA UNIDA a proposta de informe supón que a nova depuradora servirá como mellora do problema do sistema de depuración de augas en Vigo pero: “para nós, co novo emisario situado dentro da Ría, sen un sistema de tratamento adecuado de augas e deseñado desde un punto de vista localista, incumprirá, do mesmo xeito que a actual depuradora, varias directivas comunitarias, ademais de carrexar a afección de cinco Hábitats de Interese Comunitario situados na Xunqueira do Lagares.

EU deu traslado da súa posición de que ter unha edar a pé da ría é unha clara amenaza á nosa biodiversidade e a sectores importantísimos como a pesca e do marisqueo”.

EU sigue defendendo que estamos ante unha posible vulneración de normativa comunitaria, especialmente na Directiva Marco da auga 2000/60/CE, a Directiva 91/271/CEE relativa ao tratamento de augas residuais urbanas, a Directiva 2006/77/CE relativa á xestión da calidade das augas de baño, a Directiva 96/61/CE relativa á prevención e control integrados da contaminación, a Directiva 79/923/CE sobre a calidade esixida ás augas para a cría de moluscos, a Directiva 92/43/CEE (Hábitats) e a Directiva 2006/11/CE relativa á contaminación causada por determinadas sustancias perigosas vertidas no medio acuático.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA UNHA BOA NOTICIA A VISITA DUNHA DELEGACIÓN DA COMISIÓN DE PETICIÓNS DO PARLAMENTO EUROPEO ANTE AS REITERADAS DENUNCIAS SOBRE A CONTAMINACIÓN NA RÍA DE VIGO

O vindeiro 13 de febreiro esta comisión europea visitará a ría de Vigo e manterá xuntanzas con cidadáns e organizacións peticionarias e visitará espacios da ría que teñen sido reiteradamente denunciados polos altos niveis de contaminación (depuradora de Coruxo) ou por ser espacios con constantes agresións medioambientais (proxecto do Porto da Lagoa en Teis ou espacios sometidos a aterramentos e recheos). EU lembra que foio o eurodeputado de Esquerda Unida, Willy Meyer (que participará nesta comisión presidida polo eurodeputado do Partido Popular Europeo Philippe BOULLAND) o que en 2010 solicitou formalmente a visita a Vigo durante unha comparecencia de veciños de Coruxo e Teis no Parlamento Europeo. Lembra que PSOE e PP non quixeron nesta comisión que esta visita se producira.

Xunqueira LagaresO borrador da proposta da visita da comisión europea di textualmente que : “El Comité de Peticiones ha recibido un total de 11 peticiones de ciudadanos en la comunidad española autónoma de Galicia. Los solicitantes denuncian los altos niveles de contaminación de agua en varias áreas costeras, notablemente en varios estuarios de diversidad biológica notable e incluyendo un sitio de Natura2000. Las causas parecen ser prácticas de tratamiento de aguas negras sobre todo urbanas en un número de puntos, y también un número de instalaciones industriales. Las dos áreas principales geográficas concirnieron son la Bahía de Vigo y dos estuarios alrededor de un Coruna y la Ferrol.

O Coordenador local de EU en Vigo, Rubén Pérez, considera “oportuna” “necesaria” e que ten que poñer “as cores” ao Concello de Vigo pola súa nefasta xestión da política de depuración de aguas, “á Xunta de Galicia e ao Porto de Vigo” por permitir portos deportivos e recheos en zonas costeiras e de alto valor ecolóxico e marisqueiro. Esta visita, para o coordenador local de EU, “ten que ser un serio correctivo para tres administracións con nula sensibilidade medioambiental con respecto a nosa ría.

Esquerda Unida de Vigo aproveitará a visita para denunciar proxectos como o do Porto Deportivo de Canido e denunciar que a nova depuradora proxectada en Coruxo “non solucionará os problemas de depuración de agua en Vigo” e quederá obsoleta en pouco tempo como a anterior.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA INAPLAZABLE A CONCRECCIÓN DUNHA NOVA CULTURA DA AUGA EN VIGO

Rubén Pérez recorda que existía no rural vigués un valiosísimo sistema de rego en forma de pequenos afluentes e que paulatinamente foi conectado a rede de sumidoiros polo Concello en vez de crear lagunizacións e balsas de reserva. O propio concello en 2007 estimou esta auga que se perde directamente á rede en 180.000 litros de auga diaria.

Para ESQUERDA UNIDA esta nova cultura da auga pasa por dar uso os miles de litros de auga depurada que se verten dende o emisario submarino da depuradora en forma de litros de auga para baldeo de rúas en vez de delipidar miles de litros de auga de rede. Case 800.000 litros de auga da rede potable empréganse cada día en baldeo de rúas. Igualmente para ESQUERDA UNIDA é alucinante que coas humanizacións se axardinaran moitas rúas con superficies vexetais que requiren regos constantes en vez de especies que non precises de tanta auga.

Rubén Pérez, coordenador local de EU en Vigo salientou que nos próximos anos vence a concesión da empresa privada ACUALIA sobre o servicio de augas en Vigo, polo que é un momento inmellorable para que se municipalice este servicio, creando una empresa municipal de augas que acabe co inxusto e medioambientalmente perigoso sistema de cálculo do consumo sobre 30 metros cúbicos lineais porque non fomenta o aforro das familias. EU recorda que en Vigo todos pagamos de base 30 metros cúbicos no recibo de auga aínda que non se consuman polo que resulta dificil fomentar. ESQUERDA UNIDA considera perentorio retirar ás empresas privadas con ánimo de lucro dos servicios públicos sensibles como é o da auga e o saneamento.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA UXENTE CONCRETAR AS SEGUINTES MEDIDAS:

1. Aprobación no pleno do concello dunha ORDENANZA DE AFORRO DE AGUA elaborada pluralmente cos colectivos ecoloxistas, mancomunidades de montes e movemento veciñal.
2. Riguroso análise biolóxico das augas depuradas polas EDAR de Vigo para confirmar que poden ser empregadas polo servicio de limpeza de rúas para baldeos
3. Realizar baldeos en días alternos e non diarios
4. Sustitución das zonas axardinadas das especies con grandes necesidades de rego (flores de tempada por exemplo). Crear nas zonas axardinadas zonas de sombra que reduzan o efecto desencante do sol
5. Apertura dun estudo económico-financeiro para o rescate público da concesión municipal de augas
6. Recuperación do sistema de regatos do rural vigues e recanalización das augas para balsas e lagunizacións para usos múltiples (agrarios, industriais,..)
7. Peche das duchas das praias (innecesarias e de consumo excesivo)
8. Inspección en todas as industrias de lavado: lavandarías, autolavados de coches,.. para comprobar que dispoñen das obligatorias medidas de aforro de auga.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA QUE A DECLARACIÓN DE ILEGALIDADE DÁ NOVA DEPURADORA DE LUGO SENTARÁ XURISPRUDENCIA PARA FACER O MESMO COA DO LAGARES

A área de Medio Ambiente de ESQUERDA UNIDA de Vigo recorda que en 2007 xa foi declarada ilegal polo mesmo motivo a depuradora do río Gafo (Asturias) en primeiro lugar porque non respectaba os limítes legais de distancia 2.000 metros a núcleos habitados de poboación (RAMINP), de obrigado cumprimento segundo reiterada xurisprudencia do Tribunal Supremo (Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, Sección 5ª, de 1 de abril de 2004, sobre o Recurso de Casación núm. 5921/2001 interposto polo Concello de Aranda de Duero pola mala localización dunha estación depuradora de augas residuais (EDAR).

Agora e baixo a xurisprudencia creada pola ilegalización dá EDAR asturiana ou tribunal supremo declara ilegal a depuradora construída por ACCIONA en Lugo e inagurada á présa e correndo pola ministra de agricultura e medio ambiente Rosa Aguilar. Incluso a presencia de casas dentro dos límites dos 2 km no caso lucense é inferior a presencia de casas no entorno da EDAR de Vigo polo que a consideración legal de “entorno agrupado” e inexcusable.

ESQUERDA UNIDA confía en que vos procesos xudiciais abertos polos veciños e organizacións ecoloxistas frutifiquen na declaración de ilegalidade dá actual depuradora do Lagares así como axuden á paralización do proxecto de ampliación, electrificación e construción do novo emisario submarino.

O coordenador local de EU Rubén Pérez igualmente lembra que na zona existen 5 zonas de interese comunitario segundo o Anexo I da Directiva 43/92/CEE, un deles (os bosques aluviales de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior) catalogado como Hábitat de Interese Prioritario. O cinco hábitats de interese comunitario localizados na área de estudo son hábitats escasos no contexto xeográfico rexional, por estar vinculados a ambientes de extensión reducida como son os marismeños, lagunares e pantanosos.

ESQUERDA UNIDA PREGUNTA EN BRUSELAS SOBRE O ESTADO DO PROCEDEMENTO DE INFRACCIÓN ABERTO CONTRA ESPAÑA POLA POLÍTICA DE DEPURACIÓN DE AUGAS EN VIGO E GALICIA.

O enésimo aplazamento da adjudicación da nova depuradora amosa para ESQUERDA UNIDA que o proxecto non vai dar solución ao problema real de depuración de augas en Vigo e que precísase un modelo alternativo de sistemas de depuración que non impliquen o emisario submarino e a construcción dunha Macrodepuradora.

EU sostén que o sistema ten que ser radicalmente o contrario. Microdepuradoras nos polígonos industriais e nos espazos de población con agrupación de máis de 10.000 habitantes.

PREGUNTA DO EURODEPUTADO DE ESQUERDA UNIDA WILLY MEYER Á COMISIÓN EUROPEA:

Procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales: situación en Galicia.

En Galicia, la falta de aplicación de las disposiciones de las Directiva Marco del Agua en general, y más concretamente de las directivas relativas al tratamiento de aguas residuales urbanas y de gestión de la calidad de las aguas de baño, han provocado que durante años se hayan arrojado al medio marino miles de litros de vertidos sin depuración alguna, con graves consecuencias ambientales y económicas sobre la pesca, el marisqueo y el turismo. Por ejemplo, cabe destacar la preocupante situación de la Ría de O Burgo (A Coruña) y Ría de Vigo, que ya ha sido denunciada en varias ocasiones ante las instituciones europeas.

El incumplimiento por parte de España de la directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas no es algo reciente. En 2004, tras la expiración del plazo de cumplimiento de la directiva, la Comisión Europea remitió al Gobierno de España una carta de emplazamiento. En 2008, remitió una última carta de apercibimiento y hace precisamente un año (mayo de 2010) esta institución anunció su denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la ausencia de depuración de aguas residuales en 38 núcleos urbanos, entre ellos A Coruña, Vigo y Santiago en Galicia

Como la propia Comisión Europea ha reconocido: “Las aguas residuales no depuradas pueden estar contaminadas por bacterias y virus nocivos, lo que representa un riesgo para la salud pública. Asimismo, contienen nutrientes, como nitrógeno y fósforo, que pueden dañar las aguas dulces y el medio marino”.

• Ante estos hechos, ¿puede proporcionar la Comisión información detallada sobre el estado del procedimiento de infracción en curso contra España por el incumplimiento de la normativa comunitaria de depuración de aguas residuales?

• Asimismo, ¿podría la Comisión informar de la situación actual de la depuración de las aguas residuales en los núcleos urbanos de la Comunidad Autónoma de Galicia incluidos en el procedimiento?

• Igualmente, ¿qué acciones ha emprendido la Comisión para garantizar el respeto de la Directiva marco del agua 2000/60/CE, de la Directiva 2006/7/CE relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño, de la Directiva 79/923/CE en Galicia?

Esquerda Unida visita os terreos onde se ubicará a nova depuradora e seguirá defendendo unha ubicación alternativa

Rubén Pérez e membros da candidatura de EU de Vigo visitaron onte xunto con veciños de Coruxo o entorno da actual EDAR do LAGARES para plantexarlles a súa proposta alternativa que inclúe unha aposta por unha EDAR fóra do entorno da ría e sen emisario submarino.

Rubén Pérez trasladou que EU remitiu máis información á Comisión de Peticións do Parlamento Europeo sobre  a problemática da contaminación da Ria de Vigo, especialmente ante a prevista ampliación da depuradora de Lagares.

Para ESQUERDA UNIDA esta nova depuradora con novo emisario situado dentro da Ría, sen un sistema de tratamento adecuado de augas e deseñado desde un punto de vista localista, incumprirá, do mesmo xeito que a actual depuradora, varias directivas comunitarias, ademais de carrexar a afección de cinco Hábitats de Interese Comunitario situados na Xunqueira do Lagares.

Rubén Pérez suliñou que ter unha edar a pé da ría é unha clara amenaza á nosa biodiversidade e a sectores importantísimos como a pesca e do marisqueo”.

 ESQUERDA UNIDA defende unha EDAR en altura (nos espacios despoblados como os forestais) e con estacións de bombeo e rede separativa de augas pluviais e fecais.

 Rubén Pérez Esquerda Unida interpelou  á Comisión Europea sobre o anteproxecto da nova depuradora de Vigo. A este respecto, indicou que se prevé que 104 millóns de euros (46´66% do financiamento total) provirán de Fondos FEDER. Na súa
interpelación, pediu información á Comisión sobre o seguimento realizado do programa de redución da contaminación da Ría de Vigo e, ante unha posible vulneración de normativa comunitaria, instou á Comisión Europea a explicar as “accións emprendidas para garantir que a nova EDAR respecte a Directiva Marco da auga 2000/60/CE, a Directiva 91/271/CEE relativa ao tratamento de augas residuais urbanas, a Directiva 2006/77/CE relativa á xestión da calidade das augas de baño, a Directiva 96/61/CE relativa á prevención e control integrados da contaminación, a Directiva 79/923/CE sobre a calidade esixida ás augas para a cría de moluscos, a Directiva 92/43/CEE (Hábitats) e a Directiva 2006/11/CE relativa á contaminación causada por determinadas sustancias perigosas vertidas no medio acuático”.

%d bloggers like this: